Salonregels

Algemeen
 • Indien verhinderd voor een afspraak zo spoedig mogelijk contact opnemen, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden. Indien u deze verplichting niet of tijdig nakomt, wordt 50% van de afgesproken behandeling in rekening gebracht.
 • Bij meer dan 15 minuten later, dan de afgesproken tijd in de nagelstudio aankomen, moet ik helaas de afspraak annuleren en dit met de volgende afspraak in rekening brengen. Dit i.v.m. mijn planning.
 • Bij La Magic Nailstudio zijn geen kinderen onder de leeftijd 14 jaar toegestaan. De behandeling duurt langere tijd in een ruimte waar ook met chemische stoffen wordt gewerkt. Indien u geen oppas kunt vinden,  dan verzoek ik u vriendelijk om de afspraak kosteloos te annuleren (zie vorige puntje).
Betaling
 • Heeft u bij een andere styliste kunst nagels laten plaatsen en wilt u bij La Magic Nailstudio een nabehandeling? Dat kan, maar moet ik de prijs van een nieuwe set in rekening brengen.
 • U wilt uw moeder/vriendin meenemen? Dat kan, echter zij worden geacht samen met u aan te komen, tijdens de behandeling in de studio te blijven en samen met u te vertrekken, Het is mogelijk om 1 persoon mee te nemen.
 • U dient direct na afloop van de behandeling, de betaling van de behandeling contant te voldoen.
 • Indien u na het verstrijken van een gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald, bent u verplicht La Magic Nailstudio alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand te vergoeden.
 • Tevens heeft La Magic Nailstudio het recht u de toegang tot de studio te weigeren zonder opgave zonder redenen.
Persoonsgegevens
 • U voorziet La Magic Nailstudio voor de eerste behandeling van alle gegevens waarvan La Magic Nailstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan u redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
 • La Magic Nailstudio neemt deze persoonlijke gegevens van u op een klantenkaart. La Magic Nailstudio zal deze gegevens van u niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van u.
Geheimhouding

La Magic Nailstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die u heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door u is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak La Magic Nailstudio verplicht is vertrouwlijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
 • La Magic Nailstudio is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat La Magic Nailstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 • La Magic Nailstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen, die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
Beschadiging en diefstal
 • La Magic Nailstudio heeft het recht van u een schadevergoeding te eisen indien u meubilair, apparatuur of producten beschadigt. La Magic Nailstudio meldt diefstal altijd aan bij de politie.
 • Ook het kopiëren van informatie of mijn portfolio, wordt beschouwd als diefstal. Alleen als het uw eigen handen zijn heeft u het recht deze foto op te slaan.
Behoorlijk gedrag

U behoort zich in La Magic Nailstudio behoorlijk te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. Indien u na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft La Magic Nailstudio het recht u de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgave van redenen.

Copyright

Alle lay-out, afbeeldingen, teksten, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de rechthebbende en/of La Magic Nail Studio. La Magic Nail Studio probeert de website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen

Salon regels

Glamour (1)

Reageren is niet mogelijk